Integritetspolicy

Integritetspolicy

Varför en integritetspolicy

Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Lanolia Städ & Service AB samlar in och hur denna används. Lanolia Städ & Service AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, fullfölja gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Lanolia Städ & Service AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Lanolia Städ & Service AB, org.nr. 556912-1840, Morabergsvägen 5 A, 152 42 Södertälje, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter

  • För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
  • För att ge dig information om och behandla dina köp av tjänster tex orderbekräftelser,ankomstinformation och service för tillträde.
  • Kundbrev
  • Fullgöra utförd beställning på angiven adress
  • Vid fakturering och bokföring
  • För att förbättra vår kommunikation, service och tjänst till dig
  • För att kunna besvara dina frågor
  • För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: LanoliaStäd & Service AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvisbokföringslagen och konsumentköplagen.
  • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfyllavåra åtagande till dig.

Personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter som du lämnar till oss: Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, personnummer, fakturerings- samt arbetsadress, e-post och telefonnummer samt överenskommelse om tillträde vid uppdraget. Vi lagrar även uppgifter om dina köpta tjänster. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. Personuppgifter som vi har samlat in från dig: När du beställer tjänster hos Lanolia Städ & Service AB, besöker lanolia.se eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Laglig grund för behandling

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Lanolia Städ & Service AB ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till företaget, se vidare under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring och profilering

Lanolia Städ & Service AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med kontoret, anpassa hur du önskar att Lanolia Städ & Service AB kontaktar dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter och kronofogdemyndigheter.

Hur skyddar vi din personliga information

Lanolia Städ & Service AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Var lagras dina uppgifter

Lanolia Städ & Service AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till Lanolia Städ & Service AB ger du medgivande till Lanolia Städ & Service AB att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Lanolia Städ & Service AB’s IT-system.

Cookies

Lanolia Städ & Service AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/ eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vårt kontor på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som Lanolia Städ & Service AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vårt kontor. Lanolia Städ & Service AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund hos Lanolia Städ & Service AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kontoret. Lanolia Städ & Service AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta kontoret.

Kontaktuppgifter

Lanolia Städ & Service AB, Morabergsvägen 5A, 152 42 Södertälje, e-post: info@lanolia.se, växel: 010-585 95 00

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen/Integritetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.
http://www.datainspektionen.se